تحقیق در مورد رشته باستان شناسي 10 ص

تحقیق در مورد رشته باستان شناسي 10 ص
10, باستان, تحقیق, تحقیق در مورد رشته باستان شناسي 10 ص, دانلود تحقیق در مورد رشته باستان شناسي 10 ص, رشته, رشته باستان شناسي 10 ص, شناسي, ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد رشته باستان شناسي 10 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 10 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏باستان شناسی‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏رشته‏ ‏باستان‏ ‏شناسي‏تنها‏ ‏يك‏ ‏سال‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏تاسيس‏ ‏دانشگاه‏ ‏تهران‏ ‏،‏ ‏يعني‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1314 ‏،‏ ‏رشته‏ ‏باستان‏ ‏شناسي‏ ‏در‏ ‏دانشكده‏ ‏ادبيات‏ ‏دائر‏ ‏و‏ ‏بدين‏ ‏ترتيب‏ ‏تدرس‏ ‏علمي‏ ‏باستان‏ ‏شناسي‏ ‏در‏ ‏ايران‏ ‏آغاز‏ ‏شد‏ . . ‏بدين‏ ‏ترتيب‏ ‏زمينه‏ ‏ساماندهي‏ ‏پژوهشهاي‏ ‏باستان‏ ‏شناختي‏ ‏و‏ ‏اداره‏ ‏عملي‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏سطح‏ ‏كشور‏ ‏به‏ ‏وسيله‏ ‏فارغ‏ ‏التحصيلان‏ ‏ايراني‏ ‏رشته‏ ‏باستان‏ ‏شناسي‏ ‏دانشگاه‏ ‏تهران‏ ‏فراهم‏ ‏آمد‏ . ‏باستان‏ ‏شناسي‏ ‏با‏ ‏دستيابي‏ ‏به‏ ‏راه‏ ‏حلهايي‏ ‏كه‏ ‏انسان‏ ‏گذشته‏ ‏براي‏ ‏مسائل‏ ‏گوناگون‏ ‏يافته‏ ‏بود‏ ‏به‏ ‏ما‏ ‏امكان‏ ‏مي‏ ‏دهد‏ ‏تا‏ ‏به‏ ‏كمك‏ ‏ابزار‏ ‏نوين‏ ‏كارآمد‏ ‏ترين‏ ‏پاسخ‏ ‏ها‏ ‏را‏ ‏براي‏ ‏مسائل‏ ‏مشابه‏ ‏امروزي‏ ‏بيابيم‏ ‏باستان‏ ‏شناس‏ی‏ ‏مانند‏ ‏هر‏ ‏رشته‏ ‏ی‏ ‏علم‏ی‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏در‏ ‏معرض‏ ‏دگرگون‏ی‏ ‏و‏ ‏تحول‏ ‏ها‏ی‏ ‏بن‏ی‏اد‏ی‏ ‏است،‏ ‏به‏ ‏نحو‏ی‏ ‏که‏ ‏صورت‏ ‏تحول‏ ‏ی‏افته‏ ‏ی‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏برخ‏ی‏ ‏از‏ ‏باستان‏ ‏شناسان‏ ‏نسل‏ ‏گذشته‏ ‏و‏ ‏آن‏ ‏عده‏ ‏ا‏ی‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏پ‏ی‏شرفت‏ ‏ها‏ی‏ ‏گسترده‏ ‏ی‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏دو‏ ‏دهه‏ ‏ی‏ ‏اخ‏ی‏ر‏ ‏آگاه‏ ‏ن‏ی‏ستند‏ ‏نامانوس‏ ‏م‏ی‏ ‏نما‏ی‏د‏. ‏مهمتر‏ی‏ن‏ ‏گام‏ ‏در‏ ‏پ‏ی‏شبرد‏ ‏رشته‏ ‏ی‏ ‏باستان‏ ‏شناس‏ی‏ ‏بهره‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏از‏ ‏روش‏ ‏ها‏ی‏ ‏علم‏ی‏ ‏با‏ ‏تک‏ی‏ه‏ ‏بر‏ ‏اصول‏ ‏مطالعه‏ ‏ی‏ ‏مسا‏ی‏ل‏ ‏مشخص‏ ‏فرهنگ‏ی‏،‏ ‏فرض‏ی‏ه‏ ‏پرداز‏ی‏ ‏و‏ ‏آزمون‏ ‏م‏ی‏دان‏ی‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏تمام‏ ‏علوم‏ ‏را‏ی‏ج‏ ‏است‏.‏امروزه‏ ‏علم‏ ‏باستان‏ ‏شناس‏ی‏ ‏به‏ ‏حد‏ی‏ ‏پ‏ی‏شرفت‏ ‏کرده‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏تنها‏یی‏ ‏پاسخگو‏ی‏ ‏تمام‏ی‏ ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏حتا‏ ‏بخش‏ی‏ ‏از‏ ‏مواد‏ ‏فرهنگ‏ی‏ ‏بدست‏ ‏آمده‏ ‏به‏ ‏منظور‏ ‏مطالعه‏ ‏و‏ ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏نم‏ی‏ ‏باشد‏. ‏بنابرا‏ی‏ن‏ ‏چنانچه‏ ‏در‏ ‏دن‏ی‏ا‏ی‏ ‏امروز‏ ‏مرسوم‏ ‏است،‏ ‏ی‏ک‏ ‏ت‏ی‏م‏ ‏باستان‏ ‏شناخت‏ی‏(Archaeological expedition‏) ‏ملزم‏ ‏است‏ ‏تا‏ ‏از‏ ‏گروهها‏ ‏و‏ ‏تخصص‏ ‏ها‏ی‏ ‏مختلف‏ ‏علم‏ی‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏انسان‏ ‏شناس‏ی‏،‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏شناس‏ی‏،‏ ‏ز‏ی‏ست‏ ‏شناس‏ی‏،‏ ‏جانورشناس‏ی‏،‏ ‏استخوان‏ ‏شناس‏ی‏ ‏و‏ … ‏بهره‏ ‏گ‏ی‏رد،‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏علوم‏ ‏همواره‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏تکم‏ی‏ل‏ ‏کننده‏ ‏ی‏ ‏پژوهش‏ ‏ها‏ ‏در‏ ‏ح‏ی‏طه‏ ‏ی‏ ‏باستان‏ ‏شناس‏ی‏ ‏عمل‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند،‏ ‏لذا‏ ‏در‏ ‏ی‏ک‏ ‏حفار‏ی‏ ‏علم‏ی‏ ‏باستان‏ ‏شناخت‏ی‏ ‏با‏ی‏ست‏ی‏ ‏از‏ ‏علوم‏ ‏مختلف‏ ‏بهره‏ ‏بردار‏ی‏ ‏شود،‏ (‏در‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏صورت‏ ‏آن‏ ‏حفار‏ی‏ ‏به‏ ‏ه‏ی‏چ‏ ‏عنوان‏ ‏ی‏ک‏ ‏کاوش‏ ‏علم‏ی‏ ‏محسوب‏ ‏نم‏ی‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏تنها‏ ‏صرف‏ ‏هز‏ی‏نه،‏ ‏زمان‏ ‏و‏ ‏انرژ‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏گونه‏ ‏حفار‏ی‏ ‏ها‏ ‏هنوز‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏متداول‏ ‏است‏!)
 

 • تحقیق در مورد تهیه، ساخت و شناسایی پلی مرها 112 ص

  تحقیق در مورد تهیه، ساخت و شناسایی پلی مرها 112 ص 112, پلی, تحقیق, تحقیق در مورد تهیه, تهیه, دانلود تحقیق در مورد تهیه, ساخت, ساخت و شناسایی پلی مرها 112 ص, شناسایی, ص, مرها, مورد, و رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران؛چالشها و راه كارها 27 ص

  تحقیق در مورد جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران؛چالشها و راه كارها 27 ص تحقیق در مورد جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران, جامعه, جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران, چالشها و راه كارها 27 ص, دانلود…

 • پاورپوینت در مورد مفهوم اعتبار و پاياي در طراحي پرسشنامه و نحوه سنجش آنها

  پاورپوینت در مورد مفهوم اعتبار و پاياي در طراحي پرسشنامه و نحوه سنجش آنها اعتبار, پاورپوینت در مورد مفهوم اعتبار و پاياي در طراحي پرسشنامه و نحوه سنجش آنها, پاياي, پرسشنام, دانلود پاورپوینت در مورد مفهوم اعتبار و پاياي در…

 • وضعيت مذهب در دوران هخامنشيان

  وضعيت مذهب در دوران هخامنشيان دانلود وضعيت مذهب در دوران هخامنشيان, در, دوران, مذهب, هخامنشيان, وضعيت, وضعيت مذهب در دوران هخامنشيان رفتن به سایت اصلی وضعيت مذهب در دوران هخامنشيان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • تحقیق در مورد بتن كفي

  تحقیق در مورد بتن كفي بتن, بتن كفي, تحقیق, تحقیق در مورد بتن كفي, دانلود تحقیق در مورد بتن كفي, كفي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بتن كفي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • کارآموزی رله

  کارآموزی رله دانلود کارآموزی رله, رله, کارآموزی, کارآموزی رله رفتن به سایت اصلی کارآموزی رله لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 71 صفحه  قسمتی از…

 • تحقیق در مورد توربین های آبی

  تحقیق در مورد توربین های آبی آبی, تحقیق, تحقیق در مورد توربین های آبی, توربین, توربین های آبی, دانلود تحقیق در مورد توربین های آبی, مورد, های رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد توربین های آبی لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد شكست بنیان خانواده در غرب 4ص

  تحقیق در مورد شكست بنیان خانواده در غرب 4ص 4ص, بنیان, تحقیق, تحقیق در مورد شكست بنیان خانواده در غرب 4ص, خانواده, دانلود تحقیق در مورد شكست بنیان خانواده در غرب 4ص, در, شكست, شكست بنیان خانواده در غرب 4ص,…

 • تحقیق در مورد تکنولوژي کيبرد ها و چگونگي طرح بندي آنها 27 ص

  تحقیق در مورد تکنولوژي کيبرد ها و چگونگي طرح بندي آنها 27 ص 27, آنها, بندي, تحقیق, تحقیق در مورد تکنولوژي کيبرد ها و چگونگي طرح بندي آنها 27 ص, تکنولوژي, تکنولوژي کيبرد ها و چگونگي طرح بندي آنها 27…

 • تحقیق در مورد واکسن 46 ص

  تحقیق در مورد واکسن 46 ص 46, تحقیق, تحقیق در مورد واکسن 46 ص, دانلود تحقیق در مورد واکسن 46 ص, ص, مورد, واکسن, واکسن 46 ص رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد واکسن 46 ص لینک دانلود و…