تحقیق در مورد بهزيستي از ديدگاه دين و روان

تحقیق در مورد بهزيستي از ديدگاه دين و روان
از, بهزيستي, بهزيستي از ديدگاه دين و روان, تحقیق, تحقیق در مورد بهزيستي از ديدگاه دين و روان, دانلود تحقیق در مورد بهزيستي از ديدگاه دين و روان, ديدگاه, دين, روان, مورد, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد بهزيستي از ديدگاه دين و روان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 27 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
1‏بهزيستي‏ ‏از‏ ‏ديدگاه‏ ‏دين‏ ‏و‏ ‏روان‌شناسي‏ ‏چكيده‏نوشته‏ ‏حاضر،‏ ‏که‏ ‏بخشي‏ ‏از‏ ‏کتاب‏ ‏مقدمه‌اي‏ ‏بر‏ ‏روان‌شناسي‏ ‏مثبت‏ ‏است،‏ ‏به‏ ‏بررسي‏ ‏رابطه‏ ‏دين‏ ‏و‏ ‏معنويت‏ ‏با‏ ‏بهزيستي‏ ‏روان‌شناختي‏ ‏مي‌پردازد‏. ‏معنويت‏ ‏به‏ ‏تمايل‏ ‏انسان‏ ‏براي‏ ‏جست‌وجوي‏ ‏معناي‏ ‏زندگي‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏تعالي‏ ‏نفس‏ ‏يا‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏نياز‏ ‏به‏ ‏ارتباط‏ ‏با‏ ‏چيزي‏ ‏بزرگترو‏ ‏عالي‌تر‏ ‏ازخود‏ ‏انسان،‏ ‏اشاره‏ ‏دارد‏. ‏از‏ ‏آنجا‏ ‏كه‏ ‏دين‏ ‏به‏ ‏شكلي‏ ‏از‏ ‏جست‌وجوي‏ ‏معنوي‏ ‏اشاره‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏آداب‏ ‏و‏ ‏سنن‏ ‏رسمي‏ ‏و‏ ‏ويژه‏ ‏مرتبط‏ ‏است،‏ ‏در‏ ‏كانون‏ ‏اين‏ ‏بحث‏ ‏قرار‏ ‏مي‌گيرد‏. ‏البته،‏ ‏از‏ ‏منظر‏ ‏نويسنده،‏ ‏معنويت‏ ‏لزوماً‏ ‏به‏ ‏بافتي‏ ‏ديني‏ ‏وابسته‏ ‏نيست،‏ ‏اما‏ ‏ارتباط‏ ‏دينداري‏ ‏با‏ ‏سلامت‏ ‏رواني‏ ‏و‏ ‏جسمي‏ ‏ممكن‏ ‏است‏ ‏به‏ ‏علل‏ ‏و‏ ‏عواملي‏ ‏مرتبط‏ ‏باشد‏ ‏كه‏ ‏اين‏ ‏عوامل،‏ ‏خود‏ ‏نتيجه‏ ‏دينداري‏ ‏هستند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏مقاله‏ ‏حاضر‏ ‏پژوهش‌هاي‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏شش‏ ‏گروه‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏عوامل‏ ‏ارائه‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏مهم‌ترين‏ ‏آنها‏ ‏پديدايي‏ ‏احساس‏ ‏معني‏ ‏و‏ ‏هدف‏ ‏در‏ ‏زندگي‏ ‏توسط‏ ‏دين‌داري‏ ‏مي‌باشد،‏ ‏شايع‌ترين‏ ‏راه‌هاي‏ ‏رسيدن‏ ‏به‏ ‏معني‏ ‏بيشتر‏ ‏در‏ ‏زندگي‏ ‏بررسي‏ ‏و‏ ‏تجارب‏ ‏ديني‏ ‏و‏ ‏معنوي‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏اين‏ ‏راه‌ها‏ ‏هستند‏.‏دين‏ ‏و‏ ‏بهزيستي‏ ‏روان‌شناختي‏واژة‏ «‏معنويت‏»‏ ‏به‏ ‏تمايل‏ ‏انسان‏ ‏براي‏ ‏جست‌وجوي‏ ‏معناي‏ ‏زندگي‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏تعالي‏ ‏نفس‏2 ‏يا‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏نياز‏ ‏به‏ ‏ارتباط‏ ‏با‏ ‏چيزي‏ ‏فراتر‏ ‏از‏ ‏خودش‏ ‏اشاره‏ ‏دارد‏. ‏دين‏ ‏به‏ ‏شكلي‏ ‏از‏ ‏جست‌وجوي‏ ‏معنوي‏ ‏اشاره‏ ‏دارد‏ ‏كه‏ ‏با‏ ‏آداب‏ ‏و‏ ‏سنن‏ ‏رسمي‏ ‏ديني‏ ‏مرتبط‏ ‏است،‏ ‏در‏ ‏حالي‏ ‏كه‏ ‏معنويت‏ ‏به‏ ‏چنين‏ ‏بافتي‏ ‏وابسته‏ ‏نيست‏.3 ‏از‏ ‏اين‌روي،‏ ‏واژة‏ «‏معنويت‏»‏ ‏بيشتر‏ ‏به‏ ‏جست‌وجو‏ ‏براي‏ ‏امر‏ ‏قدسي‏ ‏اشاره‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏واژة‏ ‏دين،‏ ‏به‏ ‏جست‌وجويي‏ ‏اشاره‏ ‏دارد‏ ‏كه‏ ‏پايه‌هاي‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏شكل‌هاي‏ ‏رسمي‏ (‏نهادي‏) ‏معنويت‏ ‏قرار‏ ‏دارد‏.‏در‏ ‏حال‏ ‏حاضر،‏ ‏تعداد‏ ‏نسبتاً‏ ‏قابل‌توجهي‏ ‏از‏ ‏مطالعات‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏ ‏كه‏ ‏چگونگي‏ ‏تأثير‏ ‏دين‌داري‏ ‏و‏ ‏معنويت‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏سلامت‏ ‏جسمي‏ ‏و‏ ‏رواني‏ ‏بررسي‏ ‏كرده‌اند‏.4 ‏بيشتر‏ ‏اين‏ ‏مطالعات‏ ‏نشان‏ ‏مي‌دهند‏ ‏كه‏ ‏افراد‏ ‏دين‌دارتر‏ ‏و‏ ‏افرادي‏ ‏كه‏ ‏فعاليت‌هاي‏ ‏ديني‏ ‏بيشتري‏ ‏دارند،‏ ‏معمولاً‏ ‏از‏ ‏حيث‏ ‏رواني‏ ‏و‏ ‏جسمي‏ ‏سالم‌تر‏ ‏هستند‏. ‏نتايج‏ ‏بررسي‌ها‏ ‏نشان‏ ‏مي‌دهد‏ ‏كه‏ ‏مشاركت‏ ‏بيشتر‏ ‏در‏ ‏فعاليت‌هاي‏ ‏ديني،‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏معناداري‏ ‏با‏ ‏بهزيستي‏ ‏بيشتر‏ ‏و‏ ‏ميزان‏ ‏كمتر‏ ‏بزه‌كاري،‏ ‏مصرف‏ ‏الكل،‏ ‏سوءمصرف‏ ‏مواد‏ ‏و‏ ‏ديگر‏ ‏مشكلات‏ ‏اجتماعي‏ ‏مرتبط‏ ‏است‏.5 ‏به‏ ‏گفتة‏ ‏ديويد‏ ‏مايرز‏: «‏تحقيقات‏ ‏مكرر‏ ‏در‏ ‏ميان‏ ‏مردم‏ ‏آمريكاي‏ ‏شمالي‏ ‏و‏ ‏اروپا‏ ‏نشان‏ ‏مي‌دهد‏ ‏كه‏ ‏مردم‏ ‏دين‌دار‏ ‏بيش‏ ‏از‏ ‏بي‌دين‌ها‏ ‏احساس‏ ‏شادي‏ ‏و‏ ‏رضايت‏ ‏از‏ ‏زندگي‏ ‏را‏ ‏گزارش‏ ‏مي‌كنند‏»‏.6 ‏جيمز‏ ‏پيكاك‏ ‏و‏ ‏مارگارت‏ ‏پولوما‏7 ‏دريافتند‏ ‏كه‏ ‏احساس‏ ‏نزديكي‏ ‏به‏ ‏خدا،‏ ‏بزرگترين‏ ‏و‏ ‏تنها‏ ‏پيش‌بيني‌كنندة‏ ‏رضايت‏ ‏از‏ ‏زندگي‏ ‏در‏ ‏همة‏ ‏سنين‏ ‏است‏. ‏اما‏ ‏با‏ ‏اينكه‏ ‏همبستگي‏ ‏بين‏ ‏احساس‏ ‏بهزيستي‏ ‏روان‌شناختي‏ ‏و‏ ‏دين‌داري‏ ‏معنادار‏ ‏است،‏ ‏ميزان‏ ‏ارتباط‏ ‏معمولاً‏ ‏متوسط‏ ‏به‏ ‏پايين‏ ‏است‏.8 ‏افزون‏ ‏بر‏ ‏اين،‏ ‏مطالعات‏ ‏همواره‏ ‏ارتباطات‏ ‏معنادار‏ ‏را‏ ‏گزارش‏ ‏نمي‌كنند‏.9‏يافته‌هاي‏ ‏مغاير،‏ ‏ضرورتاً‏ ‏ارتباط‏ ‏ميان‏ ‏بهزيستي‏ ‏و‏ ‏دين‏ ‏را‏ ‏نفي‏ ‏نمي‌كنند،‏ ‏بلكه‏ ‏موقعيت‌هايي‏ ‏را‏ ‏مشخص‏ ‏مي‌كنند‏ ‏كه‏ ‏ارتباط‏ ‏در‏ ‏آنها‏ ‏قوي‌تر‏ ‏است‏. ‏براي‏ ‏مثال،‏ ‏ارتباط‏ ‏بين‏ ‏بهزيستي‏ ‏و‏ ‏دين‌داري‏ ‏معمولاً‏ ‏در‏ ‏زنان‏ ‏قوي‌تر‏ ‏از‏ ‏مردان‏ ‏است‏. ‏از‏ ‏لحاظ‏ ‏نژادي‏ ‏نيز‏ ‏معمولاً‏ ‏ارتباط‏ ‏بين‏ ‏بهزيستي‏ ‏و‏ ‏دين‌داري‏ ‏در‏ ‏ميان‏ ‏امريكايي‌هاي‏ ‏افريقايي‌تبار‏ ‏بيشتر‏ ‏از‏ ‏سفيدپوستان‏ ‏است‏. ‏همچنين،‏ ‏اعتقاد‏ ‏به‏ ‏نيروي‏ ‏شفابخش‏ ‏دعا‏ ‏در‏ ‏ميان‏ ‏امريكايي‌هاي‏ ‏افريقايي‌تبار‏ ‏قوي‌تر‏ ‏از‏ ‏ساير‏ ‏گروه‌هاي‏ ‏نژادي‏ ‏است‏.10‏به‏ ‏نظر‏ ‏مي‌رسد‏ ‏سن‏ ‏نيز‏ ‏يك‏ ‏عامل‏ ‏موثر‏ ‏باشد‏. ‏ارتباط‏ ‏بين‏ ‏دين‌داري‏ ‏و‏ ‏بهزيستي‏ ‏معمولاً‏ ‏در‏ ‏افراد‏ ‏مسن‏ ‏قوي‌تر‏ ‏است‏.11 ‏موريس‏ ‏اوكون‏ ‏و‏ ‏ويليام‏ ‏استاك‏12 ‏دريافتند‏ ‏دين‌داري‏ ‏و‏ ‏سطح‏ ‏مطلوب‏ ‏سلامت‏ ‏جسماني،‏ ‏دو‏ ‏مورد‏ ‏از‏ ‏قوي‌ترين‏ ‏پيش‌بيني‌كننده‌هاي‏ ‏بهزيستي‏ ‏روان‌شناختي‏ ‏در‏ ‏ميان‏ ‏افراد‏ ‏مسن‏ ‏هستند‏. ‏اعتقاد‏ ‏به‏ ‏زندگي‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏مرگ‏ ‏در‏ ‏ميان‏ ‏افراد‏ ‏مسن،‏ ‏با‏ ‏اعتقاد‏ ‏به‏ ‏هيجان‌انگيزي‏ ‏زندگي‏ ‏كنوني‏ ‏همبستگي‏ ‏بالاتري‏ ‏دارد‏.13 ‏با‏ ‏نگاه‏ ‏به‏ ‏گسترة‏ ‏زندگي‏ ‏مردم،‏ ‏در‌مي‌يابيم‏ ‏كه‏ ‏انگيزه‌هاي‏ ‏متفاوتي‏ ‏براي‏ ‏شركت‏ ‏در‏ ‏فعاليت‌هاي‏ ‏معنوي‏ ‏و‏ ‏ديني‏ ‏در‏ ‏مقاطع‏ ‏مختلف‏ ‏زندگي‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏. ‏مردم‏ ‏در‏ ‏نيمة‏ ‏نخست‏ ‏زندگي‏ ‏خود‏ ‏ممكن‏ ‏است‏ ‏دين‏ ‏را‏ ‏براي‏ ‏تكوين‏ ‏هويت‏ ‏و‏ ‏شكل‏ ‏دادن‏ ‏ارتباطات‏ ‏اجتماعي‏ ‏بخواهند؛‏ ‏اما‏ ‏در‏ ‏نيمة‏ ‏دوم،‏ ‏ممكن‏ ‏است‏ ‏نياز‏ ‏به‏ ‏دين‏ ‏براي‏ ‏كمك‏ ‏به‏ ‏بازسازي‏ ‏اولويت‌هاي‏ ‏زندگي‏ ‏و‏ ‏مواجهه‏ ‏با‏ ‏واقعيت‏ ‏مرگ‏ ‏باشد‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏فرا‏ ‏رسيدن‏ ‏است‏.14 ‏جالب‏ ‏اينكه‏ ‏ارتباط‏ ‏بين‏ ‏فعاليت‌هاي‏ ‏ديني‏ ‏و‏ ‏بهزيستي،‏ ‏در‏ ‏ميان‏ ‏مردم‏ ‏ايالات‏ ‏متحده‏ ‏قوي‌تر‏ ‏از‏ ‏اروپايي‌هاست‏.
 

 • پاورپوینت در مورد روش نمونه برداری از آلاینده های هوا

  پاورپوینت در مورد روش نمونه برداری از آلاینده های هوا آلاینده, از, برداری, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد روش نمونه برداری از آلاینده های هوا, دانلود پاورپوینت در مورد روش نمونه برداری از آلاینده های هوا, روش, روش نمونه برداری از…

 • پاورپوینت در مورد روش تحقيق در حسابداری

  پاورپوینت در مورد روش تحقيق در حسابداری پاورپوینت, پاورپوینت در مورد روش تحقيق در حسابداری, تحقيق, حسابداری, دانلود پاورپوینت در مورد روش تحقيق در حسابداری, در, روش, روش تحقيق در حسابداری, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد روش…

 • پاورپوینت در مورد عوارض جذام

  پاورپوینت در مورد عوارض جذام پاورپوینت, پاورپوینت در مورد عوارض جذام, جذام, دانلود پاورپوینت در مورد عوارض جذام, عوارض, عوارض جذام, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد عوارض جذام لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • مبانی وپیشینه نظری بررسی درمان های هیپنوتراپی

  مبانی وپیشینه نظری بررسی درمان های هیپنوتراپی بررسی, دانلود مبانی وپیشینه نظری بررسی درمان های هیپنوتراپی, درمان, مبانی, مبانی وپیشینه نظری بررسی درمان های هیپنوتراپی, نظری, های, هیپنوتراپی, وپیشینه رفتن به سایت اصلی مبانی وپیشینه نظری بررسی درمان های هیپنوتراپی…

 • تحقیق در مورد علوم قرآني 100 ص

  تحقیق در مورد علوم قرآني 100 ص 100, تحقیق, تحقیق در مورد علوم قرآني 100 ص, دانلود تحقیق در مورد علوم قرآني 100 ص, ص, علوم, علوم قرآني 100 ص, قرآني, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد علوم…

 • پاورپوینت در مورد هدایت از طریق انگیزش

  پاورپوینت در مورد هدایت از طریق انگیزش از, انگیزش, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد هدایت از طریق انگیزش, دانلود پاورپوینت در مورد هدایت از طریق انگیزش, طریق, مورد, هدایت, هدایت از طریق انگیزش رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد هدایت…

 • تحقیق در مورد فرایند تولید

  تحقیق در مورد فرایند تولید تحقیق, تحقیق در مورد فرایند تولید, تولید, دانلود تحقیق در مورد فرایند تولید, فرایند, فرایند تولید, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد فرایند تولید لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت درمورد منگنز و کروم

  پاورپوینت درمورد منگنز و کروم انتقال, پاورپوینت درمورد منگنز و کروم, جذب, ذخیره و دفع, محتوای کروم برخی غذاها, منابع غذایی و دریافت رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درمورد منگنز و کروم مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد منگنز و کروم…

 • تحقیق در مورد گذری بر ساخت تار و سه تار 42 ص

  تحقیق در مورد گذری بر ساخت تار و سه تار 42 ص 42, بر, تار, تحقیق, تحقیق در مورد گذری بر ساخت تار و سه تار 42 ص, دانلود تحقیق در مورد گذری بر ساخت تار و سه تار 42…

 • تحقیق در مورد تجارت الكترونيك از طريق اينترنت

  تحقیق در مورد تجارت الكترونيك از طريق اينترنت از, الكترونيك, اينترنت, تجارت, تجارت الكترونيك از طريق اينترنت, تحقیق, تحقیق در مورد تجارت الكترونيك از طريق اينترنت, دانلود تحقیق در مورد تجارت الكترونيك از طريق اينترنت, طريق, مورد رفتن به سایت…